תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאים והגבלות אלה מסדירים את השימוש שלך באתר הממוקם בכתובת worldfashionnews וכל שירותים קשורים שמסופקים על ידי worldfashionnews

על ידי גישה ל-https://worldfashionnews.com/ אתה מסכים לציית לתנאים וההגבלות האלה ולציית לכל החוקים והתקנות החלים. אם אינך מסכים לתנאים וההגבלות האלה, נאסר עליך להשתמש או לגשת לאתר זה או להשתמש בכל שירות אחר שמספק world fashion news.

אנו, world fashion news שומרים לעצמנו את הזכות לעיין ולתקן כל אחד מתנאי שירות אלה לפי שיקול דעתנו הבלעדי. לאחר שנעשה זאת, נעדכן את הדף הזה. כל שינוי בתנאי שירות אלה ייכנס לתוקף מיד מתאריך הפרסום.

תנאים והגבלות אלה עודכנו לאחרונה ב-6 בינואר 2023.

מגבלות שימוש

על ידי שימוש באתר זה, אתה מתחייב בשם עצמך, או גורמים אחרים שאתה מייצג שלא תעשה מהדברים הנזכרים כאן-

לשנות, להעתיק, לבצע דה-קומפילציה או לבצע הנדסה לאחור של כל חומר ותוכנה הכלולים באתר זה.
להסיר כל זכויות יוצרים או סימנים קנייניים אחרים מכל חומר ותוכנה באתר זה.
להעביר את החומרים לאדם אחר או "לשקף" את החומרים בכל שרת אחר.
משתמש ביודעין או ברשלנות באתר זה או בכל אחד מהשירותים הקשורים אליו באופן שמנצל לרעה או משבש את הרשתות שלנו או כל שירות אחר שמספקת world fashion news.

להשתמש באתר זה או בשירותים הקשורים אליו כדי לשדר או לפרסם כל חומר מטריד, מגונה, שיש בו הונאה או שהוא בלתי חוקי.
להשתמש באתר זה בשילוב עם שליחת פרסום או דואר זבל לא מורשה לרבות תגובות ספאם.
לאסוף נתוני משתמש ללא הסכמת המשתמש.
להשתמש באתר זה או בשירותים הקשורים אליו באופן שעלול להפר את הפרטיות, זכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.

קניין רוחני

הקניין הרוחני בחומרים הכלולים באתר זה הם בבעלות וברישיון של https://worldfashionnews.com ומוגנים על ידי זכויות היוצרים והסימנים המסחריים שלהם. אנו מעניקים למשתמשים שלנו הרשאה להוריד עותק אחד של החומרים לשימוש חולף אישי ולא מסחרי.

הדבר מהווה מתן רישיון, ולא העברת בעלות. רישיון זה יסתיים אוטומטית אם תפר אחת מההגבלות הללו או את תנאי השירות, ועשוי להסתיים על ידי world fashion news בכל עת.

תוכן שנוצר על ידי משתמשים

אתה שומר על זכויות הבעלות על הקניין הרוחני שלך על תוכן שאתה שולח לנו לפרסום באתר האינטרנט שלנו. לעולם לא נטען לבעלות על התוכן שלך, אך אנו דורשים ממך רישיון על מנת להשתמש בו.

כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט שלנו או בשירותים הקשורים אליו כדי לפרסם, להעלות, לשתף או להעביר תוכן המכוסה בזכויות קניין רוחני בדרך אחרת, אתה מעניק לנו רישיון עולמי לשימוש לא בלעדי, ללא תמלוגים, שניתן להעברה, ברישיון משנה, להפיץ, לשנות, להפעיל, להעתיק, להציג בפומבי, לתרגם או ליצור בכל דרך אחרת יצירות נגזרות של התוכן שלך באופן שעולה בקנה אחד עם העדפות הפרטיות שלך ומדיניות הפרטיות שלנו.

ניתן לסיים את הרישיון שאתה מעניק לנו בכל עת על ידי מחיקת התוכן או החשבון שלך. עם זאת, במידה שאנו (או השותפים שלנו) השתמשנו בתוכן שלך בקשר לתוכן מסחרי או ממומן, הרישיון יימשך עד שהפרסומת או הפוסט הרלוונטיים יופסקו על ידינו.

אתה נותן לנו הרשאה להשתמש בשם המשתמש שלך ובמידע מזהה אחר המשויך לחשבון שלך באופן שעולה בקנה אחד עם העדפות הפרטיות שלך ומדיניות הפרטיות שלנו.

אחריות

האתר שלנו והחומרים באתר שלנו מסופקים על בסיס 'כמות שהם'. במידה שהחוק מתיר זאת, world fashion news אינה נותנת אחריות, מפורשת או משתמעת, ובכך מתנערת ומבטלת את כל האחריות האחרות לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה של קניין רוחני, או הפרה אחרת של זכויות.

קנייה או רכישה מצד שלישי (לרבות קישורי השותפים שנמצאים באתר https://worldfashionnews.com) – בשום מקרה, world fashion news  לא תיהיה אחראית לכל הפסד תוצאתי שייגרם לך או לכל צד שלישי הנובע מהשימוש בהם. או חוסר היכולת להשתמש באתר זה או בחומרים באתר זה, גם אם נציג מטעם world fashion news מורשה קיבל הודעה בעל פה או בכתב, על האפשרות לנזק כאמור. 

בהקשר של הסכם זה, "הפסד תוצאתי" כולל כל הפסד תוצאתי, הפסד עקיף, אובדן רווח אמיתי או צפוי, אובדן תועלת, אובדן הכנסות, אובדן עסק, אובדן מוניטין, אובדן הזדמנות, אובדן חסכונות, אובדן מוניטין, אובדן שימוש ו/או אובדן או השחתה של נתונים, בין אם על פי חוק, חוזה, הון עצמי, עוולה (לרבות רשלנות), שיפוי או אחר.

מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת, או הגבלות של אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שהגבלות אלו לא יחולו עליך.

עוד בדיוק של חומרים

יש עוד סוגי חומרים שמופיעים באתר שלנו שהם אינם מקיפים והם למטרות מידע כללי בלבד. world fashion news אינה מתחייבת או מציגה כל מצג לגבי הדיוק, התוצאות הסבירות או המהימנות של השימוש בחומרים באתר זה, או הקשורים בדרך אחרת לחומרים כאלה או בכל משאב המקושר לאתר זה.

קישורים

world fashion news לא בדקה את כל האתרים המקושרים לאתר שלה ואינה אחראית לתוכן של כל אתר מקושר כזה (לרבות פרסומות המופיעים מטעם גוגל או חברות פרסום אחרות. הכללת כל קישור אינה מרמזת על תמיכה, אישור או שליטה על ידי world fashion news באתר. השימוש בכל אתר מקושר כזה הוא על אחריותך בלבד ואנו ממליצים לך בחום לערוך חקירות משלך ביחס להתאמתם של אתרים אלו.

זכות לסיים

אנו עשויים להשעות או לסיים את זכותך להשתמש באתר שלנו ולסיים את תנאי השירות הללו מיד עם הודעה בכתב אליך על כל הפרה של תנאי שירות אלה.

ניתוק

כל תנאי של תנאים והגבלות אלה שהוא בטל לחלוטין או חלקי או בלתי ניתן לאכיפה מנותק במידה שהוא בטל או בלתי ניתן לאכיפה. התוקף של שאר תנאי שירות אלה אינו מושפע.

חוק מסדיר

תנאי שירות אלה כפופים לחוקי ישראל ומתפרשים בהתאם. אתה נכנע באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט באותה מדינה או מיקום.

חדשות אחרונות

דילוג לתוכן